ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем” характеризується тісними міждисциплінарними зв’язками із загальною психологією, еволюцією і анатомією нервової системи, психофізіологією та багатьма іншими галузями психологічних та медичних знань. Вивчення курсу “Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем” сприяє поглибленому розумінню структури і закономірностей функціонування різних відділів нервової системи, механізмів формування пам’яті, навчання, поведінки тощо. Вивчення дисципліни сприяє розумінню фізіологічних процесів при освоєнні дисципліни “Психофізіологія”.

Мета вивчення дисципліни — підготувати студентів-психологів до практичної роботи з людьми, навчити користуватися знаннями для пояснення фізіологічних механізмів регулювання функцій організму.

Студенти повинні оволодіти методологічними і практичними принципами визначення закономірностей формування функціональних напружень організму, повинні розуміти участь різних відділів центральної нервової системи в регуляції і фізіологічних процесів, і вищої нервової діяльності. Програмою передбачено ознайомлення та набуття необхідних вмінь студентів у застосовуванні знань з фізіології вищої нервової діяльності і сенсорних систем на практиці: підібрати адекватні експериментальні методики визначення типів вищої нервової діяльності; сформулювати мету і завдання дослідження рухомості нервових процесів і їх урівноваженості; вивчити сучасні уявлення про механізми формування поведінкового акту; дослідити стан фізіологічних функцій, процесів і станів людини; провести аналіз отриманих результатів дослідження; сформулювати висновки та скласти відповідний протокол.

Вивчення дисципліни передбачає систематичну самостійну роботу студентів для закріплення знань.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, “Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем” становить 72 год., із них 8 год. - лекції, 4 год. - семінарські заняття, 60 год. - самостійна робота.

Вивчення студентами навчальної дисципліни “Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем” завершується заліком.